Sally
In the summer I usually like to go sailing
on the north Norfolk coast, if the wind is good.
We try to go every weekend if possible,
but it depends on the weather, obviously.
If I don't go sailing then I go walking
or maybe stay at home.
V létě obvykle ráda chodím plachtit
na severní pobřeží v Norfolku, když je dobrý vítr.
Snažíme se jezdit každý víkend, když to jde
ale záleží na počasí, což je jasné.
Když nejdeme plachtit, tak jdeme na vycházku
nebo třeba zůstanu doma.
Hinawi
Cambridge is so beautiful, you can do lots of thingshere. There are lots of places you can go sightseeing,for example. But I often go to the swimming pool,I like swimming. Sometimes I go to the local sauna.London is quite close as well
and we take the train sometimes.
Cambrige je tak pěkné, můžete zde dělat hodně věcí.
      Je zde hodně památek, které můžete navštívit,
například.     Ale já často chodím do bazénu
rád plavu.     Někdy chodím do místní sauny.
Londýn je také docela blízko
a my někdy jedem vlakem.
Martina
I usually work during the weekends, because I needextra money, but if I've got some free time
I go out, visit my friends, go to the cinema,
clubbing, cycling,
walking around Cambridge, swimming.
Obvykle pracuji během víkendu, protože potřebuji
peníze navíc, ale když mám nějaký volný čas
chodím za zábavou, navštěvuji kamarády, jdu do kina,
na diskotéku, projet se na kole,
projít se po Cambridge, zaplavat si.
Jochen
One of my hobbies is astronomy.
I've got a telescope
and I look at stars and planets and things like that.
I usually watch from home but sometimes I put thetelescopes in the car and go somewhere
where you have a really, really dark sky.
Jedním z mých koníčků je astronomie.
Mám teleskop
a dívám se na hvězdy a planety a takové věci.
Obvykle se dívám z domu, ale někdy dám
teleskop do auta a jedu někam,
kde máte skutečně tmavou oblohu.